FEMOROACETABULÁRNÍ SYNDROM

femoroacetabular_syCZ1084x189

Femoroacetabulární impingement syndrom (FAIS) je pohybově podmíněné klinické onemocnění kyčelního kloubu.

(výraz impingement pochází z lat. impingere - narážet, utlačovat, interferovat)

Příčinou FAIS je patologický kontakt mezi proximální (horní) částí stehenní kosti (femur) a jamkou kyčelního kloubu (acetabulum).

FAIS v dlouhodobém horizontu vede k degenerativním změnám a artróze kyčelního kloubu.

V zásadě se rozlišují tři typy postižení:

CAM

V tomto případě je hlavice stehenní kosti asférická, oploštělá a to přispívá k nesprávnému kontaktu mezi hlavicí a jamkou.

(CAM pochází z holandského výrazu označujícího "ozubené kolo").

Přečnívající části hlavice se dostávají do kontaktu s okrajem kloubní jamky a dochází k bolestem.

Příčinou CAM může být avaskulární nekróza v anamnéze, zlomenina nebo tzv. epifyzeolýza hlavy femoru SCFE (coxa vara adolescentium).

Tento typ je častější u mladých atletických mužů.

Pincer

U tohoto typu je zpravidla hlavice stehenní kosti v pořádku a příčinou je výrazně hlubší jamka.

Při pohybu se stehenní kost opětovně dostává do kontaktu s okrajem acetabula (jamky) a vznikají typické bolesti.

 Kombinovaný typ

V těchto případech jde o poruchu jak hlavice, tak jamky.

Pacienti obvykle trpí tzv. skluzem proximální femorální epifýzy (slipped capital femoral epiphysis - SCFE), tedy vrozenou vývojovou vadou kyčelních kloubů.

Ta se projevuje různým stupněm instability kyčelních kloubů, resp. různým stupněm vyosení hlavice femoru z centra acetabula.

Odhaduje se, že až 85% jedinců s FAI syndromem má tento typ postižení.

 

Morfologie kloubu CAM i pincer mohou vést k destrukci kloubní chrupavky i labra, a to jeho "uskřípnutím" (impingement) mezi okraj jamky a hlavici stehenní kosti během pohybu v kloubu.

(Labrum je  vazivový prstenec po obvodu kyčelní jamky a spolu s kloubním pouzdrem udržují správné postavení v kloubu / fakticky zvětšuje kloubní plochu až o pětinu/. Vytváří „těsnění“, pomocí něhož se udržuje kloubní tekutina uvnitř kloubu a brání tak přímému kontaktu styčných ploch. Snižuje tím jejich tření, zajišťuje rovnoměrné působení tlakových sil a zároveň zajišťuje výživu kloubní chrupavky.) 

Metabolické analýzy tkáňových vzorků ukazují, že u FAI syndromu jsou dominantní lokalizací zánětlivých a degenerativních změn kyčelního kloubu jeho chrupavky.

Jinými slovy, u femoroacetabulárního syndromu jsou nejvíce postiženy chrupavky jamky i kloubní hlavice.  

 


hip_pain-1084x195

PŘÍZNAKY

Primárními příznaky FAI syndromu jsou:

  • mírné až intenzivní bolesti v kyčelní či tříselné oblasti závislé na pohybu nebo poloze
  • bolest lokalizovaná ve stehnu, v bedrech nebo hýžďové krajině
  • ztuhlost kloubu
  • omezený rozsah pohybů v kyčelním kloubu
  • cvakání nebo přeskakování při pohybech kloubu
  • zablokování kloubu
  • snížená schopnost běžných denních aktivit či sporu

 


hip_arthroscopy1084x313

OPATŘENÍ

 V současné době neexistují spolehlivé důkazy, které by preferovaly jakoukoliv definitivní léčbu FAI syndromu.

Chirurgické řešení 

Odborníci se stále snaží hledat co nejlepší způsob, jak tyto potíže zvládat:

  • dříve preferovaná kyčelní artroskopie (AS) přináší v nejlepším jen krátkodobý efekt
  • AS zpravidla zahrnuje acetabuloplastiku, korekci labra s odstraněním poškozených tkání a/nebo femoroplastiku

Ukazuje se však, že samotná chirurgická korekce vede jen k omezenému zlepšení pohybů v kloubu (a bolestí), pokud není doprovázena pooperačním fyzioterapeutickým programem (cca 2-12 týdnů po operaci).

hip_excercises_1084x137

Konzervativní postup

Někteří specialisté tvrdí, že cílem konzervativních protokolů musí být zlepšení neuromuskulárních funkcí.

K hlavním příčinám FAI totiž patří ochabnutí hlubokých kyčelních svalů a následné omezení dynamické stability kloubu.

Vhodné je proto posilování hlubokých rotátorů kyčle, abduktorů i flexorů, a to ve všech rovinách.

Důležité je zlepšování stability trupu a cvičení rovnováhy ve stoje.

Při porovnávání výsledků chirurgické a konzervativní léčby však dosud nebyl prokázán významný rozdíl.

Navíc v průběhu dvou let nedošlo ani v jedné skupině k žádnému prokazatelnému zlepšení.

 

DonJoySERF_1084x137Bandáž

Odborníci zkoumali okamžitý i dlouhodobý účinek nošení speciální bandáže (konkrétně Don Joy S.E.R.F. Stability through External Rotation of the Femur modelu).

Zjistili, že tato bandáž modifikuje kinematiku pacientů s FAIS omezením jejich pohybů spojených s FAIS u běžných aktivit (dřep, chůze po schodech).

Nemění ji ale u dřepu na jedné noze.

Zjištěné omezení pohybů nevedlo ke zmírnění bolestí či jinému zlepšení ani bezprostředně, ani po 4 týdnech nošení bandáže.

Je možné, že určitá skupina pacientů s FAIS může mít z bandáže nějaký užitek, ale zcela jistě většina.

Ani speciální bandáže tedy definitivním (a účinným) řešením zřejmě nejsou.

 

femoroacetabular_sy_physical1084x137Fyzikální terapie

Fyzioterapie po dobu cca 14 týdnů následující artroskopii klinicky významně zlepšuje výsledek léčby v porovnání s chirurgickým výkonem bez následné rehabilitace.

Stejně jako u prostého konzervativního postupu (tedy bez předchozí artroskopie) je nezbytná eliminace trigger-pointů, volitelně i bederní mobilizace (k dispozici jsou podrobné léčebné protokoly).

Technika myofasciální mobilizace (např. ART /Active Release Techniques/ a Grastonova IASTM   /Instrument Assisted Soft Tissue Mobilisation - např. Hyperblade   / jsou prokazatelně výjimečně účinné při rozrušení jizevnatých tkání.

Tyto metody pomáhají uvolnit stažené svaly kolem kloubu, zvyšovat rozsah pohybů a zlepšit prokrvení tkání (stimulace regenerace a hojení).

Řada autorů doporučuje použití Red Light Therapy   (RLT, např. Lumipax II   ), která kromě útlumu bolesti rovněž zvyšuje průtok krve ošetřovanou oblasti a redukuje zánětlivé procesy.

Navíc dokáže stimulovat fibroblasty (buňky vytvářející mj.kolagen) a energie fotonů RLT je až do hloubky několika centimetrů absorbována mitochondriemi uvnitř buněk, které zajišťují energii na buněčné úrovni.

K uvolnění myofasciálních restrikcí v okolí kloubu lze s úspěchem využít i perkusor (např. Booster FT   ), je však třeba vyvarovat se přímé aplikaci na povrchově uložené kostěné struktury (sedací hrboly nebo hlavice stehenní kosti).

TIP: model FT Master    je vybavený speciální elektronikou, která při nebezpečném kontaktu s hlavice s kostí motor přístroje automaticky zastaví, aby nedošlo k poškození kostních struktur, úponů a vazů.

 


femoroacetabular_sy3_1084x232

PROGNÓZA

Velký počet případů symptomatických FAI se dnes daří léčit a vyléčit tak, aby se pacienti mohli vrátit k aktivnímu životu bez bolestí v kyčlích.

U některých se však bez adekvátní léčby může rozvinou artróza kyčelního kloubu, která může vést k intenzivním bolestem a omezení mobility.

Nicméně dlouhodobá prognóza u léčených pacientů jistá není a je dosud nejasné, zdali eliminace příznaků FAI zabrání pozdějšímu vzniku koxartrozy.

 

Painfree-kick_1083x224