Zpětný odběr elektroodpadu

ecobat

Sběr použitých baterií (kromě autobaterií)
 jsme zapojeni do systému EcoBat. Pro občany to znamená, že mohou bezplatně dávat použité baterie do kontejneru, který je umístěný u nás v prodejně. Použité baterie a akumulátory, nesprávně vyhazované s běžným odpadem, mohou vážně narušit životní prostředí. Po čase se z nich uvolňují škodlivé látky (zejména tzv. těžké kovy), které mohou znečistit půdu nebo spodní a povrchové vody. Těžké kovy obsažené v bateriích mají prokazatelně škodlivý vliv na lidské zdraví. Recyklací kovových látek obsažených v bateriích lze dosáhnout významných energetických a materiálových úspor primárních surovin. Použité a vybité baterie nebo akumulátory můžete bezplatně odevzdávat na mnoha místech, která jsou označena jako „místa zpětného odběru“.


asekol-logo 

Jsme součástí systému zpětného odběru elektroodpadu ASEKOL. Při koupi jakéhokoliv spotřebiče, odebereme Váš starý spotřebič bezplatně a předáme ho k ekologické likvidaci. Spotřebitel má při nákupu elektrozařízení možnost odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití (tedy bez ohledu na značku prodávaného nebo zpětně odebíraného elektrozařízení). Spotřebitel při tomto typu zpětného odběru není poslednímu prodejci povinen prokazovat, zda elektrozařízení, které chce při nákupu nového elektrozařízení odevzdat v rámci zpětného odběru, koupil u tohoto posledního prodejce. Poslední prodejce tedy není oprávněn vyžadovat po spotřebiteli předložení účetního dokladu o nákupu odevzdávaného elektrozařízení. Zpětně odevzdané elektrozařízení z domácností není odpadem. Seznam sběrných míst elektroodpadu najdete na stránkách společnosti ASEKOL.