Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) společnosti Meditrade spol. s r.o., se sídlem Zrzavého 1705/2a, 163 00 Praha 6 - Řepy, IČO 44797885, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C5776 vedeném u Městského soudu v Praze, e-mail hello@painguru.cz, telefonní číslo +420 277 001 871, adresa provozovny Plzeňská 211, 252 19 Chrášťany („My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.painguru.cz.

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde.

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní E-shopu“).

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

1. NĚKTERÉ DEFINICE

1.1.        Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;

1.2.        Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;

1.3.        Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;

1.4.        DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;

1.5.        Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;

1.6.        Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;

1.7.        Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;

1.8.        Vy nebo Kupující jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;

1.9.        Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.

2. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ

2.1.        Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.

2.2.        Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli v Objednávce budeme tedy  považovat za správné a pravdivé.

2.3.        Na našem E-shopu také poskytujeme přístup k hodnocení Zboží provedenému jinými spotřebiteli. Autenticitu takových recenzí je kontrolováno propojením hodnocení s konkrétními objednávkami. V interním systému je u každého hodnocení jednoznačné propojení ID objednávky s jejím hodnocením, a tak lze ověřovat, že každá konkrétní recenze zboží pochází od jeho reálného uživatele. Totéž platí o hodnocení obchodu.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1.        Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

3.2.        Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.

3.3.        K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili Objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

a) Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“);

b) Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného Zboží, způsobu jeho doručení a platby;

c) Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

3.4.        V průběhu tvorby Objednávky může až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „OBJEDNAT s povinností platby“ Objednávku dokončíte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „OBJEDNAT s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.

3.5.        Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Potvrzením Objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi.

3.6.        Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však vždy v rámci E-shopu předem poskytneme a neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.

3.7.        V případě, že v rámci E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

3.8.        V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.

3.9.        V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.

4. UŽIVATELSKÝ ÚČET

4.1.        Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.

4.2.        Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.

4.3.        Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.

4.4.        Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.

4.5.        Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více, než 2 roky nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.

4.6.        Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

5. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

5.1.        Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.

5.2.        Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

5.3.        Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:

a) Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 7 dnů

b) Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží. V případě platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

c) Hotově při osobním odběru. Hotově lze hradit Zboží v případě převzetí v Naší provozovně. V případě platby hotově při osobním odběru je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

5.4.        Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Faktura bude též dostupná ve Vašem Uživatelském účtu, pokud jej máte zřízený.

5.5.        Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem nebo na dobírku je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v případě platby v hotovosti je zaplacena v okamžik provedení platby.

5.6.        Prodávající je oprávněn nárokovat v případě prodlení kupujícího spotřebitele i podnikatele se zaplacením jakékoliv platby plynoucí z těchto obchodních podmínek smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Kromě smluvní pokuty podle předchozí věty, resp. případného úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení ode dne splatnosti těchto pohledávek, je prodávající oprávněn nárokovat zaplacení prokazatelných výloh spojených s vymáháním pohledávky.

6. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

6.1.        Zboží, které je v době objednávky označeno "Skladem", Vám bude doručeno obvykle do dvou pracovních dnů, nejpozději však do 10 dní způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:

a) Osobní odběr na Naší provozovně;

b) Doručení prostřednictvím dopravní společnosti PPL CZ;

6.2.        Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky a Slovenské republiky, do ostatních zemí po dohodě s Vámi.

6.3.        Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená v těchto Podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu.

6.4.        Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít. Je ale nezbytné poškození zásilky věrohodně zdokumentovat a vyžádat si od přepravce potvrzení této skutečnosti. V opačném případě není možné tuto skutečnost přepravci z naší strany prokázat a rovněž není možné považovat nepřevzetí zásilky za důvodné.

6.5.        V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 6.4 Podmínek, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, nemá za následek odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy, případně Zboží uskladnit v souladu s ust. čl. 8.16 Podmínek. Pokud se rozhodneme odstoupit od Smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení distribučních nákladů (balné a Ceny za přepravu, a to i v případě, že přeprava k Vám byla původně hrazena naší stranou /tedy pro Vás "Doprava zdarma"), případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 7 dnů od doručení e-mailu.

6.6.        Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 7 dnů od doručení e-mailu.

6.7.        Nebezpeční škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. 6.4 Podmínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

6.8.        V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako Skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti Vás budeme vždy informovat v případě:

a) mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;

b) prodlení s dodáním Zboží od Našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dodání.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.        Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 6.7 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že Zboží:

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

b) je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíme;

c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;

d) je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;

e) množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;

f) je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat; a

g) odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před uzavřením smlouvy.

7.2.        Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.3.        V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 7.1, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Naši adresu provozovny uvedenou u Našich identifikačních údajů, případně osobně na adrese Naší provozovny. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který, je dostupný na Našem E-shopu. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění.

7.4.        Má-li Zboží vadu, máte následující práva:

a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží; nebo

b) na odstranění vady opravou Zboží,

ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro vás.

7.5.        Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

7.6.        Dále máte právo na:

a) přiměřenou slevu z Ceny nebo na

b) odstoupení od Smlouvy,

jestliže:

a) odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy;

b) se vada projeví opakovaně,

c) je vada podstatným porušením Smlouvy nebo

d) je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.

7.7.        Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.

7.8.        V případě, že jste si vadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění nenáleží.

7.9.        Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

7.10.      Při osobním uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:

a) datum, kdy jste reklamaci uplatnili;

b) co je obsahem reklamace;

c) jaký způsob vyřízení reklamace požadujete;

d) Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

7.11.      Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a poskytneme Vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

7.12.      O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My.

7.13.      V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.

7.14.      V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1.        K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

8.2.        V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky.

8.3.        Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naši adresu provozovny uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který je dostupný na Našem E-shopu.

8.4.        Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.

8.5.        Lhůta k odstoupení dle čl. 8.2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.

8.6.        V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek jste povinní Nám bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, vrátit zboží, které od Nás obdrželi, a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.

8.7.        V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený v odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než nám Zboží předáte nebo prokážete, že jste nám Zboží odeslali. 

8.8.        Vrácením čistého a nepoškozeného zboží v originálním obalu lze předejít snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek totiž odpovídáte za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým byste se se Zbožím seznamovali v kamenné prodejně. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.

8.9.        My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 6.1. Podmínek. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace nebo jste Nám v minulosti způsobil škodu (např. nepřevzetím zboží). V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

8.10.       Pokud jste si objednali zboží na dobírku a zásilku jste si nevyzvedli, jedná se o porušení zákona, konkrétně § 2118 zákona č. 89/2012 Sb., který říká, že „Kupující zaplatí kupní cenu a věc převezme“.

Pokud jste Vaši zákonnou povinnost nepřevzetím věci porušili, jsou dvě možnosti, jak tuto situaci vyřešit:

a) o objednávku máte stále zájem

Zboží Vám znovu zašleme po předchozí platbě (bankovní převod nebo on-line platba kartou). Celková cena objednávky bude navýšena o kompenzaci nákladů za předchozí nevyzvednutou zásilku. Stačí nás kontaktovat a obdržíte potřebné platební údaje.

b) o objednávku již nemáte zájem

Nepřevzetí zásilky nezakládá odstoupení od kupní smlouvy, ale jedná se o hrubé porušení kupní smlouvy dle § 2118, odst. 1,  zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. Odesláním objednávky a jejím přijetím a potvrzením naším e-shopem vznikla platná kupní smlouva v plném rozsahu, účinná dle našich obchodních podmínek a platných zákonů České republiky a z Vaší strany odsouhlasená v posledním kroku před odesláním objednávky. V případě, že si bezdůvodně odmítnete převzít zboží doručované zásilkou na dobírku, či v případě, že si zásilku, která byla po neúspěšném pokusu o doručení uložena u doručovatele, nevyzvednete, vzniká vám povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši skutečných nákladů spojených s přípravou zboží a dopravou na vámi zadanou adresu.

Faktura s vyčíslením smluvní pokuty bude odeslána na elektronickou adresu uvedenou v objednávce.

Výše uvedené neplatí, pokud nám před naším oznámením o expedici zakoupeného zboží písemně nahlásíte odstoupení od kupní smlouvy.

8.11.       Náklady spojené s vyřízením objednávky zahrnují především:

 • administrativní vyřízení objednávky, vystavení objednávky, faktury, zaúčtování faktury a zpracování DPH
 • vyskladnění produktů a jejich kompletaci
 • zabalení do ochranného obalu a do balíčku (balné)
 • cenu obalového materiálu, krabice, pásky
 • poplatek přepravci na doručení k zákazníkovi (dopravné)
 • poplatek přepravci zpět k doručovateli (zpětné dopravné)
 • doplatek přepravci za zpracování vratky
 • rozbalení a likvidace použitého obalového materiálu
 • fyzické zařazení zboží zpět na skladové pozice
 • administrativní zařazení produktů zpět do prodeje na eshopu
 • vystavení dobropisu a jeho zaúčtování, zpracování DPH
 • vystavení této upomínky, faktury za tento poplatek a jeho účetní zpracování
 • zařazení mailové adresy do seznamu zákazníků, kterým nadále nebude umožněna platba na dobírku

Smluvní pokuta nabývá splatnosti dnem vrácení nepřevzaté či nevyzvednuté zásilky dodavateli.

8.12.       Upomínky jsou zpoplatněny částkou 160 Kč vč. DPH.
 
8.13.       Jestliže ani po těchto upomínkách jako spotřebitel nezaplatíte, můžeme Vám naúčtovat vlastní Náklady na vymáhání za 715 Kč vč. DPH. Tato částka obsahuje naše interní náklady, které jsou spojené s dlouhodobou evidencí a správou dlužné částky. Tato částka nezahrnuje náklady právního zastoupení a případného výkonu rozhodnutí.
 
8.14.       Poplatek za odeslanou upomínku 160 Kč a Náklady na vymáhání 715 Kč budou připočteny k fakturované částce smluvní pokuty.
 

8.15.       Prodávající je dále oprávněn zveřejnit skutečnost o porušení smluvního závazku na internetových stránkách informujících o nespolehlivých zákaznících a jiných obdobných portálech a zároveň vám bude další objednávka potvrzena jen za předpokladu platby bankovním převodem. 

Např. vedoucí právního oddělení společnosti dTest, mgr. Lukáš Zelený, k této problematice uvádí:

„Tím, že zákazník odmítne balík převzít, nezačíná automaticky plynout lhůta pro odstoupení od smlouvy. Zákazník tedy bude muset zaplatit. Má ale ještě stále možnost od smlouvy odstoupit. Smluvní pokutu a úroky z prodlení nebo kompenzaci poštovného však bude muset zaplatit v každém případě, tato povinnost se odstoupením od smlouvy neruší.“

8.16.      Po uplynutí reklamační lhůty máte povinnost si Zboží z reklamace bez zbytečného prodlení vyzvednout. Stejná povinnost Vás stíhá i v dalších případech, kdy musíme uskladnit Zboží ve Vašem vlastnictví (např. Zboží Vámi nepřevzaté od přepravce, Zboží vrácené po marném uplynutí příslušné lhůty, apod.). Pokud tak neučiníte, po měsíci od uskladnění Vám můžeme začít účtovat skladné ve výši 50 Kč za každý započatý kalendářní den a po uplynutí půl roku Zboží prodat či zlikvidovat. Pokud se rozhodneme Zboží prodat, pak máme povinnost vyplatit Vám výtěžek z prodeje, snížený o náklady za uskladnění a náklady prodeje, pokud dosažená prodejní cena naše náklady převyšuje. 


9. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

9.1.        Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

9.2.        Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy hello@painguru.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.

9.3.        K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

9.4.        Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.      Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.

10.2.      Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.

10.3.      Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny.

10.4.      V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.

10.5.      Vzorový Reklamační protokol a vzorový formulář pro Odstoupení od Smlouvy jsou dostupné na našich webových stránkách.

10.6.      Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.

10.7.      Tyto Podmínky nabývají účinnosti 21.12.2022.